بـــســــــــــــــم الــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم
شـــــــــــــــركـــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــرانــــــــــــــــتــــــــــــــــــي
Garanti
Garanti Welcome
Al rawi
Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi
Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi
Garanti Welcome
Buy Sell
USD/Kg Pure 1000
...
- -
ONS
...
- -
USD/TL
...
- -
EUR/TL
...
- -
Euro/USD
...
- -
Euro/Kg
...
- -
Gold
...
- -
Silver
...
- -
Buy Sell
USD/TL
...
- -
EUR/TL
...
- -
GBP/TL
...
- -
CHF/TL
...
- -
YEN/TL
...
- -
CAD/TL
...
- -
AUD/TL
...
- -
NOK/TL
...
- -
DKK/TL
...
- -
SEK/TL
...
- -
SAR/TL
...
- -
Buy Sell
USD/Kg
...
- -
Euro/USD
...
- -
USD/TL
...
- -
ONS
...
- -
Garanti Welcome
Buy Sell
USD/Kg Pure 1000
...
- -
ONS
...
- -
USD/TL
...
- -
EUR/TL
...
- -
Euro/USD
...
- -
Euro/Kg
...
- -
Gold
...
- -
Silver
...
- -
Buy Sell
USD/TL
...
- -
EUR/TL
...
- -
GBP/TL
...
- -
CHF/TL
...
- -
YEN/TL
...
- -
CAD/TL
...
- -
AUD/TL
...
- -
NOK/TL
...
- -
DKK/TL
...
- -
SEK/TL
...
- -
SAR/TL
...
- -
Buy Sell
USD/Kg
...
- -
Euro/USD
...
- -
USD/TL
...
- -
ONS
...
- -
Garanti Welcome
Buy Sell
USD/Kg Pure 1000
...
- -
ONS
...
- -
USD/TL
...
- -
EUR/TL
...
- -
Euro/USD
...
- -
Euro/Kg
...
- -
Gold
...
- -
Silver
...
- -
Buy Sell
USD/TL
...
- -
EUR/TL
...
- -
GBP/TL
...
- -
CHF/TL
...
- -
YEN/TL
...
- -
CAD/TL
...
- -
AUD/TL
...
- -
NOK/TL
...
- -
DKK/TL
...
- -
SEK/TL
...
- -
SAR/TL
...
- -
Buy Sell
USD/Kg
...
- -
Euro/USD
...
- -
USD/TL
...
- -
ONS
...
- -
Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi
Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi Al rawi